TEDER.FM - Ketev

Yair Elazar Glotman

Ketev

KETEV
 Yair Elazar Glotman
 
הוא פרויקט מאת יאיר אלעזר גלוטמן, אמן סאונד ומלחין המתגורר בברלין KETEV.
תחת הפרויקט גלוטמן חוקר את הפוטנציאל של מעברים מבנים וקונטקסטואליים של תהליכי
סאונד. הבסיס לדוגמאות שעליהן בנויות יצירותיו מורכב מלופים של קסטות בשילוב עם
חומרי ארכיון פרטיים של הקלטות שטח, המשנים כיוון ויוצאים ונכנסים לחילופין מסנכרון, ומרחפים מעל אטמוספירת סאונד עמוקה.

הקומפוזיציות של גלוטמן הן תוצאה של שכבות ממרקמים מופשטים, מבנים קצביים בתזוזה,
ותצורות מובנות. בשפה המוזיקלית של ketev, טכנו ומוזיקה אבסטרקית חיים זה לצד זה ויוצרים מרחבים חדשים לחוויות קוליות.

מעבר לעבודתו תחת השם ketev, גלוטמן עובד בתור אמן סאונד ומפתח מיצבי סאונד,
ובנוסף יוצר מוזיקה אלקטרו-אקוסטית תחת שמו. יצירותיו יצאו לאור במסגרת פרויקטים ומדיומים שונים,
ומוצגים בהקשרים של מוזיקה קלאסית וטכנו, אמנות, מיצב ועוד. כמו כן עבודתו נעה בין חללים ודרכי
תצוגה דיגיטליים ואנלוגיים וכך מתנסה עם המחזוריות והוריאציות שכל אחד מהם מציעים.
 

ארכיון התכנית

עוד באתר